1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Tryb postępowania reklamacyjnego

 6. Własność intelektualna

 7. Postanowienia końcowe

 8. Zamówienie usługi

 9. Hosting, rozliczenia, gwarancja, serwis

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona vres.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę vres.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę vres.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony vres.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie vres.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – Piotr Jakubowski wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą HISELL, adres siedziby: Wólka Podleśna 34, adres do doręczeń: 36-002 Jasionka, NIP: 8132555555, REGON: 180043596, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: info@vres.pl.
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@vres.pl
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem vres.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością vres.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony vres.pl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony vres.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. ZAMÓWIENIE USŁUGI
  1. Usługa może być zawarta poprzez wypełnienie formularza "zamówienie usługi", jednak realizacja nastąpi po szczegółowym ustaleniu szczegółów z Zamawiającym.
  2. Termin płatności za usługę dla Firm i Instytucji wynosi maksymalnie 7 dni roboczych. Dla klientów indywidualnych płatność następuje w chwili zakończenia sesji zdjęciowej lub najpóźniej następnego dnia roboczego po przesłaniu Zamawiającemu linku do gotowego projektu.
  3. Termin i miejsce wykonania sesji zdjęciowej jest ustalane indywidualnie z Zamawiającym. Zamawiający odpowiada za przygotowanie i udostępnienie miejsca realizacji sesji zdjęciowej.
 9. HOSTING, ROZLICZENIA, GWARANCJA, SERWIS
  1. Koszt usługi obejmuje 3 miesiące hostingu w serwisie vres.pl.
  2. Przedłużenie okresu hostingu po okresie pierwszych 3 miesięcy wymaga uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem.
  3. Brak uiszczenia opłaty za hosting upoważnia właściciela serwisu vres.pl do usunięcia projektu wraz z wszystkimi materiałami.
  4. Usunięcie projektu jest nieodwracalne.
  5. Rozliczenia za wykonaną usługę realizowane są na podstawie Faktury VAT.
  6. Autorskie prawa majątkowe do wszystkich projektów należą do właściciela serwisu vres.pl.
  7. Autorskie prawa majątkowe do przesłanych przez Zamawiającego opisów, tekstów, multimediów, zdjęć, itp. należą do Zamawiającego.
  8. Właściciel vres.pl ma prawo dowolnego dysponowania projektem, który nie został opłacony w terminie.
  9. Na usługę jest udzielana gwarancja, której czas trwania jest regulowany przepisami prawa.
  10. Wszelkie dodatkowe modyfikacje w projekcie podlegają usłudze serwisowej, rozliczanej wg stawek godzinowych w oparciu o cennik.
  11. Zamówienie usługi nie oznacza nabycia praw majątkowych do plików przez Zamawiającego usługę. Wszelkie prawa majątkowe do plików, systemu CMS i wszystkich elementów dostarczonych przez HISELL należą do HISELL Piotr Jakubowski.
  12. Prawa majątkowe do plików tekstowych, zdjęciowych, multimedialnych przesłanych do projektu wirtualnego spaceru za pośrednictwem systemu CMS należą do Zamawiającego usługę.
  13. Zamawiający oświadcza, że przesłane materiały nie naruszają praw osób trzecich. HISELL jest zwolniony z odpowiedzialności majątkowej i prawnej za przesłane przez Zamawiającego usługę lub jego Przedstawiciela za pośrednictwem systemu CMS materiały, treści, zdjęcia i multimedia.